Lịch công tác tuần 12 (Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020) 

Lịch công tác tuần 12 (Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 11 (Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020) 

Lịch công tác tuần 11 (Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 9 (Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 06/3/2020) 

Lịch công tác tuần 9 (Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 06/3/2020) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 8 (Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020) 

Lịch công tác tuần 8 (Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 7 (Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020) 

Lịch công tác tuần 7 (Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 6 (Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020) 

Lịch công tác tuần 6 (Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 5 (Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020)

Lịch công tác tuần 5 (Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020)

Xem thêm

Lịch công tác tuần 3-4 (Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 31/01/2020)

Lịch công tác tuần 3-4 (Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 31/01/2020)

Xem thêm

Lịch công tác tuần 02 (Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020) 

Lịch công tác tuần 02 (Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 01 (Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020) 

Lịch công tác tuần 01 (Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020) 

Xem thêm