Bộ máy quản lý


Hoàng Song Hà

Chủ tịch Hội đồng thành viên 

Trương Thanh Tâm 

Thành viên chuyên trách

Nguyễn Tương Minh

Tổng Giám đốc                   

Nguyễn Thanh Bình

Phó Tổng Giám đốc

Lữ Quốc Thắng Phó Tổng Giám đốc 

Nguyễn Thị Kim Loan

Phó Văn phòng

Nguyễn Ngọc Thanh Trúc

Trưởng phòng

Nguyễn Thị Thanh Bình

Phó phòng

Bùi Chí Hiếu

Phó phòng

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Phó phòng

Nguyễn Thị Huệ  Phó phòng

Lê Vĩnh Khiêm

Trưởng phòng

Huỳnh Kim Ngân  Phó phòng

Lê Vĩnh Khiêm

Trưởng phòng

Nguyễn Tấn Vĩnh Hà

Phó phòng

Nguyễn Lạc Long Giám đốc
Nguyễn Hoàng Quân  Phó Giám đốc
'
Nguyễn Thành Chung Giám đốc
Lê Thái Bình Phó Giám đốc
Bùi Quốc Hưng Phó Giám đốc
Phạm Đăng Khảm Phó Giám đốc
Nguyễn Nam Việt Giám đốc
Hồng Hảo Hạnh Phó Giám đốc
Nguyễn Hữu Tăng Phó Giám đốc