Thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)


Ngày 21/07/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành công văn số 4801/UBCK-QLCB V.v hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh với những nội dung chính sau đây:

+ Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN – TNHH MTV.

+ Tên tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn: NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

+ Hoạt động kinh doanh chính: Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn với các hình thức tiền gởi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gởi. Tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước. Vay vốn các tổ chức tín dụng khác. Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá. Hùn vốn và liên doanh. Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng, kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, thanh toán quốc tế, huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép. Xuất nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu; Phát hành và thanh toán thẻ ghi nợ nội địa; Dịch vụ đại lý bảo hiểm; Mua, bán trái phiếu với mục đích thu lợi từ việc hưởng chênh lệch giá theo quy định của pháp luật có liên quan và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Mua bán trái phiếu với mục đích đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Ủy thác và nhận ủy thác cho vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; Các dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn; Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của pháp luật hiện hành; Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước; Tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc, mua, bán công cụ, chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ; Bao thanh toán trong nước, bao thanh toán quốc tế; Tư vấn đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan..

+ Vốn điều lệ, vốn điều lệ thực góp của Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn: 8.100.000.000.000 đồng.

+ Vốn của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn tại Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn: 30.000.000.000 đồng (theo mệnh giá), chiếm 0,37% vốn điều lệ của Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn.

+ Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

+ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

+ Tổng số lượng cổ phiếu cháo bán: 3.000.000 cổ phiếu, chiếm 0,37% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Giá khởi điểm đấu giá: 11.300 đồng/cổ phần.

+ Phương thức thoái vốn: Bán đấu giá công khai ra công chúng thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.