Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
  • USD23,390.00
  • EUR26,870.61
  • GBP30,543.41
  • HKD3,000.83
  • CHF23,571.72
  • JPY212.15
  • AUD16,682.61
  • CAD17,968.30
  • SGD17,011.37
  • THB730.96
  • NOK2,867.72